Potpiši / Sign / Firma / Потпишете!

(Please scroll down for English, italiano and македонски)

Nepodnošljiva lakoća kriminalizacije solidarnosti

Posljednji su mjeseci i godine ispunjeni sve represivnijim mjerama prema civilnom društvu, osobito onim aktivistkinjama i volonterima koji pomažu i podržavaju ljude u pokretu. U svjetlu stalne proizvodnje kriminalizacije i dehumanizacije migranata i izbjeglica, države posežu za novim paketima kažnjavanja onih koji aktivno osuđuju i pokušavaju zaustaviti ksenofobni rasizam koji raste na krilima državnog kriminala i nečovječnog postupanja prema ljudima u pokretu. 

Kolektiv Transbalkanska solidarnost snažno osuđuje svaki vid pritiska, kritike, obezvređivanja, diskvalifikacije i diskreditacije aktivistkinja i aktivista koji bez zadrške kritiziraju evidentna kršenja ljudskih prava i sloboda. U ovome trenutku posebno stojimo uz aktiviste i volonterke iz bosansko-hercegovačkog Unsko-sanskog kantona koje su posljednjih dana izložene hegemoniji podrivanja i kriminalizacije. 

Mjerama strogog nadzora aktivnosti svih organizacija i pojedinaca koji djeluju na području Unsko-sanskog kantona ne samo da se produbljuje agonija koju žive ljudi u pokretu i rizik od policijskog nasilja, seksualnog zlostavljanja, krijumčarenja ljudima te drugi vidovi okrutnosti i ilegalizacije ljudi u pokretu, već se i humanitarnost i solidarnost prikazuju kao kriminalna djela kojima državni aparat pošto-poto mora stati na kraj. Samo i isključivo kako bi isti državni aparat nastavio svoju destruktivnu i militantnu politiku prema ljudima u pokretu. Takva je politika inherentno anti-demokratska, rasistična i islamofobna. 

Transbalkanska solidarnost snažno osuđuje spregu lokalnih vlasti i međunarodnih organizacija za okrutnu i bijednu sliku logora svih vrsta i torturu kojoj su ljudi u pokretu izloženi. Ta kukavna politika nalazi izlike u epidemiološkim i sigurnosnim mjerama za zabranu solidarnog pomaganja ljudima u pokretu kojima su sustavno deprivirani prava, sloboda i dostojanstva – u isto vrijeme kada nije poduzela mjere zaštite istih od pandemije osiguravajući barem dovoljan broj sapuna. 

Globalni kontekst koji svjedoči o sužavanju sloboda i iskazima solidarnosti govori nam kako ovakvi rigidni postupci ljude u pokretu čine jos ranjivijima, a lokalnim aktivistkinjama i grupama oduzima temeljne političke slobode te ih demoralizira. Kriminalizacija solidarnosti pomagača oblik je i rodne diskriminacije s obzirom na to da su aktivistkinje uglavnom te koje svojim djelovanjem, kroz podršku ljudima u pokretu, reagiraju i dekonstruiraju patrijarhalnu destruktivnu i militantnu politiku vlasti. Takva je kriminalizacija i klasna jer ocrnjuje neprofitne i humanitarne  aktivnosti prema onima koji su obilježeni kao nedostojni bilo kakve pomoći. 

Stoga, kolektiv Transbalkanska solidarnost stoji uz sve koji pružaju otpor sustavnoj sistemskoj demoralizaciji ljudi  koji ukazuju na pokvareni sustav koji operira po principu rasne, rodne i klasne degradacije. 

Kolektiv Transbalkanska solidarnost ovim pismom:

 • iskazuje podršku aktivistkinjama i aktivistima, volonterima i volonterkama, nevladinim organizacijama i neformalnim grupama koji se svakodnevno odupiru svim vidovima kriminalizacije migracija solidarnim akcijama s ljudima u pokretu,
 • osuđuje ksenofobni rasizam i diskriminaciju Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona koji donosi odluke protivne zakonima i Ustavu Bosne i Hercegovine, 
 • protestira protiv štetne uloge međunarodnih organizacija tj. IOM-a, UNHCR-a i DRC-a, koji sudjeluju u politici kriminalizacije migracija i solidarnosti umjesto u politici radikalne zaštite ljudi u pokretu i čvrste zaštite primjene prava na azil, te
 • poziva građane i građanke iz zemalja Balkana da dokumentiraju nasilje i zločine koje čine vlasti na svim nivoima u regiji te učestvovanje međunarodnih organizacija u produbljivanju jala u kojemu se nalaze ljudi u pokretu.

Nitko nije slobodan dok sve nismo slobodne! 

Protiv represije sustava! Za slobodu kretanja i govora!

Jedan svijet, jedna borba!

 

The unbearable ease of criminalizing solidarity

Recent months and years have been increasingly marked with repressive measures against civil society, especially those activists and volunteers who help and support people on the move. In light of the continuing production of criminalization and dehumanization of migrants and refugees, states pursue new punishment measures against those who condemn and try to end the xenophobic racism growing on the wings of state crime and inhumane treatment of people on the move.

The Transbalkan Solidarity collective strongly condemns all forms of pressure, criticism, depreciation, disqualification, and discrediting of activists who unreservedly criticize evident violations of human rights and freedoms. At this moment, we particularly stand with activists and volunteers from the Bosnian-Herzegovinian Una-Sana Canton. These days they have been subjected to the hegemony of depraving and criminalization.

Strict monitoring and surveillance of the activities of all organizations and individuals operating in the Una-Sana Canton not only deepen the agony of people on the move as well as the risk of police violence, sexual abuse, human trafficking and other forms of cruelty and illegalization of people on the move, but humanitarianism and solidarity are portrayed as criminal acts that the state apparatus must put an end to. Only and exclusively in order for the same state apparatus to continue its destructive and militant policy towards people on the move. Such a policy is inherently anti-democratic, racist, and Islamophobic.

Transbalkan solidarity strongly condemns the combination of local authorities and international organizations for the cruel and miserable realities of camps of all sorts and the torture to which people on the move are exposed. This cowardly policy finds excuses in epidemiological and security measures to ban solidarity assistance to people on the move who have been systematically deprived of their rights, freedoms, and dignity – at a time when it has not taken measures to protect them from a pandemic by providing at least enough soap.

The global context that testifies to the narrowing of freedoms and expressions of solidarity tells us that such rigid actions make people on the move even more vulnerable, and depriving local activists and groups of their fundamental political freedoms and demoralizing them. The criminalization of solidarity is also a form of gender discrimination, given that female activists are mostly those who support people on the move, and at the same time, react and deconstruct patriarchal destructive and militant government policies. Such criminalization is also classist because it denigrates non-profit and humanitarian activities towards those who are marked as unworthy of any help.

Therefore, the Transbalkan Solidarity collective stands with all those who resist the systematic and systemic demoralization of people who point to a corrupt system that operates on the principle of racial, gender, and class degradation. 

Collective Transbalkan Solidarity with this letter:

 • expresses its support to activists, volunteers, non-governmental organizations and informal groups who daily resist all forms of criminalization of migration by solidarity actions with people on the move,
 • condemns the xenophobic racism and discrimination of the Task Force for the Coordination of Activities and Supervision of the Migrant Crisis in the Una-Sana Canton, which makes decisions contrary to the laws and the Constitution of Bosnia and Herzegovina,
 • protests against the harmful role of international organizations such as IOM, UNHCR, and DRC, which participate in the policy of criminalization of migration and solidarity instead of in the policy of radical protection of people on the move and firm protection of the application of the right to asylum, and
 • calls on citizens from the Balkans to document the violence and crimes committed by the authorities in all areas of the region and the participation of international organizations in deepening the plight of people on the move.

No one is free until we are all free!

Against the repression of the system! For freedom of movement and speech!

One world, one fight!

 

L’insostenibile semplicità di criminalizzare la solidarietà

Gli ultimi mesi e anni sono stati sempre più segnati da misure repressive contro la società civile, in particolare contro gli attivisti e i volontari che aiutano e sostengono le persone in movimento. Alla luce della continua criminalizzazione e disumanizzazione di migranti e rifugiati, gli Stati perseguono nuove misure punitive contro coloro che condannano e cercano di porre fine al razzismo xenofobo che cresce sulle ali della criminalità di Stato e del trattamento disumano delle persone in movimento.

Il collettivo Transbalkan Solidarity condanna fermamente ogni forma di pressione, critica, svalutazione, squalifica e discredito degli attivisti che denunciano senza riserve evidenti violazioni dei diritti umani e delle libertà. In questo momento, ci troviamo in particolare al fianco di attivisti e volontari del cantone Una-Sana, in Bosnia-Erzegovina. In questi giorni sono stati ancora una volta sottoposti a demonizzazione e criminalizzazione.

Il rigoroso controllo e la sorveglianza delle attività di tutte le organizzazioni e delle persone che operano nel Cantone Una-Sana non solo aggravano l’agonia delle persone in movimento e il rischio di violenza da parte della polizia, di abusi sessuali, di tratta di esseri umani e di altre forme di crudeltà e di illegalità verso le persone in movimento, ma l’umanitarismo e la solidarietà sono descritti come atti criminali ai quali l’apparato statale deve porre fine. Solo ed esclusivamente affinché lo stesso apparato statale continui la sua politica deplorevole nei confronti delle persone in movimento. Politica che è intrinsecamente antidemocratica, razzista e islamofobica.

Il collettivo Transbalkan Solidarity condanna con forza il connubio tra autorità locali e organizzazioni internazionali per la crudele e miserabile condizione dei campi di ogni tipo e la tortura a cui sono sottoposte le persone in movimento. Questa politica codarda trova scuse nelle misure epidemiologiche e di sicurezza per vietare l’assistenza solidale alle persone in movimento le quali sono state sistematicamente private dei loro diritti, delle libertà e della dignità. Nello stesso momento in cui non ha per altro preso misure adeguate per proteggerle da una pandemia, non fornendo loro nemmeno abbastanza sapone per l’igiene.

Il contesto globale che testimonia il restringimento delle libertà e le espressioni di solidarietà ci dice che tali azioni inflessibili rendono le persone in movimento ancora più vulnerabili, privando gli attivisti locali e i gruppi delle loro libertà politiche fondamentali e demoralizzandoli. La criminalizzazione della solidarietà è anche una forma di discriminazione di genere, dato che le attiviste a sostegno delle persone in movimento, allo stesso tempo si battono contro le politiche governative patriarcali. Tale criminalizzazione è anche classista perché nega le attività non profit e umanitarie nei confronti di chi è indicato come indegno di qualsiasi aiuto.

Pertanto, il collettivo Transbalkan Solidarity si schiera con quanti si oppongono alla demonizzazione sistematica e sistemica delle persone che puntano il dito contro un sistema corrotto il quale opera sul principio del degrado razziale, di genere e di classe.

Il collettivo Transbalkan Solidarity con questa lettera:

 • esprime il suo sostegno ad attivisti, volontari, organizzazioni non governative e gruppi informali che quotidianamente resistono a tutte le forme di criminalizzazione della migrazione attraverso azioni di solidarietà nei confronti delle persone in movimento,
 • condanna il razzismo xenofobo e la discriminazione della Task Force per il coordinamento delle attività e la supervisione della crisi migratoria nel Cantone di Una-Sana, che prende decisioni contrarie alle leggi e alla Costituzione della Bosnia ed Erzegovina,
 • protesta contro il ruolo dannoso di organizzazioni internazionali come OIM, UNHCR e DRC, che partecipano alla politica di criminalizzazione delle migrazioni e della solidarietà anziché garantire la protezione totale delle persone in movimento e la ferma tutela dell’applicazione del diritto d’asilo, e infine
 • invita i cittadini dei Balcani a documentare le violenze e i crimini commessi dalle autorità in tutte le aree della regione e le organizzazioni internazionali a focalizzarsi più a fondo sulle condizioni in cui versano le persone in movimento.

Nessuno è libero finché non lo siamo tutti!

Contro la repressione del sistema! Per la libertà di movimento e di parola!

Un mondo, una lotta!

Неподносливата леснотија на криминализирање на солидарноста

Последните месеци и години беа исполнети со сè повеќе репресивни мерки против граѓанското општество, особено кон оние активистки и волонтери кои им помагаат и ги поддржуваат луѓето во движење. Во светло на континуираното производство на криминализација и дехуманизација на мигрантите и бегалците, државите посегнуваат по нови пакети на казнување за оние кои активно го осудуваат и се обидуваат да го запрат ксенофобичниот расизам што расте на крилјата на државниот криминал и нехуманиот третман на луѓето во движење.

Колективот на транс-балканската солидарност остро ги осудува сите форми на притисок, критика, обезвреднување, дисквалификација и дискредитација на активистите кои безрезервно ги критикуваат евидентните повреди на човековите права и слободи. Во овие моменти, стоиме заедно со активистите и волонтерите од Унско-Санскиот кантон на Босна и Херцеговина, кои изминативе денови биле изложени на хегемонија на поткопување и криминализација.

Строгото следење на активностите на сите организации и поединци кои работат во Унско-Санскиот кантон не само што ја продлабочува агонијата на луѓето во движење и ризикот од полициско насилство, сексуална злоупотреба, трговија со луѓе и други форми на суровост и илегализација на луѓето во движење, туку и ја прикажуваат хуманитарноста и солидарноста како криминални акти на коишто државниот апарат треба да им стави крај. Само и исклучиво со цел истиот државен апарат да ја продолжи својата деструктивна и милитантна политика кон луѓето во движење. Таквата политика е својствено антидемократска, расистичка и исламофобична.

Трансбалканската солидарност остро ја осудува комбинацијата на локалните власти и меѓународните организации за суровата и мизерна слика на камповите од секаков вид и тортурата на кои се изложени луѓето во движење. Оваа кукавичка политика наоѓа изговори во епидемиолошките и безбедносните мерки за забрана на солидарната помош на луѓето во движење, кои систематски се лишени од своите права, слободи и достоинство – во време кога не презела мерки за да ги заштити од пандемија со обезбедување барем доволно сапун.

Глобалниот контекст што сведочи за стеснување на слободите и искажувањето на солидарност, ни кажува дека ваквите ригидни постапки ги прават луѓето во движење уштепоранливи, лишувајќи ги локалните активисти и групи од нивните основни политички слободи при што ги деморализира. Криминализацијата на солидарноста е исто така форма на родова дискриминација, со оглед на тоа што активистките се претежно тие кои преку поддршка на луѓето во движење реагираат и ги деконструираат патријархалните деструктивни и милитантни владини политики. Ваквата криминализација е исто така класична затоа што ги негира непрофитните и хуманитарните активности кон оние кои се обележани како недостојни за било каква помош.Затоа, Трансбалканската солидарност се залага за сите оние кои се спротивставуваат на систематската и системската деморализација на луѓето кои укажуваат на корумпираниот систем кој работи на принципот на расната, половата и класната деградација.

Колективна транс-балканска солидарност со ова писмо:

 • изразува поддршка за активисти, волонтери, невладини организации и неформални групи кои секојдневно се спротивставуваат на сите форми на криминализација на миграцијата преку солидарни активности со луѓето во движење,
 • Го осудува ксенофобичниот расизам и дискриминацијата на Работната група за координација на активности и надгледување на мигрантската криза во Унско-Санскиот кантон, која носи одлуки спротивни на законите и Уставот на Босна и Херцеговина,
 • протестира против штетната улога на меѓународните организации, т.е. ИОМ, УНХЦР и ДРЦ, кои учествуваат во политиката на криминализација на миграцијата и солидарноста, наместо политиката на радикална заштита на луѓето во движење и силна заштита на примената на правото на азил, и
 • ги повикува граѓаните од Балканот да го документираат насилството и злосторствата извршени од властите во сите области на регионот и учеството на меѓународните организации во продлабочување на маките на луѓето во движење.

Никој не е слободен сè додека не сме сите слободни!

Против репресијата на системот! За слобода на движење и говор!

Еден свет, една борба!